نحوه غییر فعال کردن انلاین بودن در رینگ ایدی
456456