عدد در کنار آیکون تلگرام می آید ولی هیچ پیام نخوانده ندارم.
456456