روش دیدن اولین پست ارسال شده در کانال تلگرام

456456